Statuten Evangelische Gemeente Krimpen

Laatst bijgewerkt 26 november 2009

ARTIKEL 1 : NAAM EN ZETEL

Het kerkgenootschap, hierna ook te noemen "de gemeente", draagt de naam "Evangelische Gemeente Krimpen". De gemeente isopgericht op vijf januari negentienhonderd zeven en negentig. De gemeente isgevestigd te Krimpen aan den IJssel.

ARTIKEL 2 : GRONDSLAG EN GELOOFSBELIJDENIS

De gemeente stelt zich op de grondslag van het woord vanGod, de Bijbel als Gods openbaring van het Evangelie en als richtlijn voorpersoonlijk en gemeentelijk leven. De geloofsbelijdenis van de gemeente staatvermeld op een aan deze akte te hechten bijlage.

ARTIKEL 3 : DOEL EN MIDDELEN

Het doel van de gemeente is: samenkomen om God te aanbidden, vanuit Zijn liefde elkaar te dienen en te trainen om meer op Christus te lijken en anderen te winnen voor Gods Koninkrijk.
De gemeente tracht dit doel te bereiken door de volgende middelen:

 1. het houden van samenkomsten in de meest brede zin van het woord;
 2. het geven van toerusting aan de leden van de gemeente;
 3. het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de gemeente;
 4. evangelisatie en zending in binnen- en buitenland;
 5. het daadwerkelijk hulp verlenen aan onze naasten in nood;
 6. het aanschaffen, beheren en onderhouden van roerende zaken;
 7. het benutten van alle overige wettige mogelijkheden die aan het doel beantwoorden.

Alle hiervoor genoemde middelen en activiteiten zijn statutair, dienen het algemeen nut en zijn zonder winstoogmerk

ARTIKEL 4 : VERMOGEN EN FINANCIËLE MIDDELEN

Het vermogen van de gemeente, dat moet leiden tot het verwezenlijken van het doel, wordt gevormd door:

 1. roerende en onroerende zaken in bezit van degemeente.
 2. financiële middelen bestaande uit:
 • bijdragen der leden;
 • collecten in samenkomsten;
 • giften, schenkingen, legaten en erfstellingen; zulks met dien verstande dat erfstellingen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard;
 • de opbrengst van het vermogen zelf;
 • hetgeen op andere legale wijze wordt verkregen.
  Ter regulering van de financiële middelen houdt de gemeente te allen tijde een rekening bij een bank- of giro-instelling ten name van de gemeente.

ARTIKEL 5 : LIDMAATSCHAP

Leden van de gemeente zijn zij die hiertoe bij de oudstenraad een verzoek hebben ingediend en als zodanig zijn aangenomen. Voorwaarde om als lid te worden geaccepteerd is het onderschrijven van de geloofsbelijdenis en de Statuten.

De praktische uitwerking van deze voorwaarden wordt beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 6 : RECHTEN

Leden hebben binnen de gemeente de volgende rechten:

 • stemrecht op ledenvergaderingen;
 • onderricht in het woord van God;
 • pastorale en diaconale zorg binnen de mogelijkheden die de gemeente kan bieden;
 • ontplooiing van persoonlijke gaven en talenten binnen de ruimte die de gemeente biedt.
  De rechten worden in praktische zin beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 7 : PLICHTEN

Leden hebben binnen de gemeente de volgende plichten:

 1. het in woord en daad betrokken zijn bij het gemeenteleven;
 2. het accepteren van gezag van leidinggevenden binnen hun verantwoordelijkheid;
 3. het onderschrijven van de grondslag, de geloofsbelijdenis en het doel van de gemeente;
 4. het bereid zijn om passende verantwoordelijkheid te dragen;
 5. het financieel mede dragen van de gemeente door giften.
  De plichten worden in praktische zin beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 8 : BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de gemeente eindigt:

door opzeggen;

 1. door overlijden;
 2. door overgaan naar een ander kerkgenootschap;
 3. door zonder geldige reden langer dan een half jaar de samenkomsten te verzuimen;
 4. door royement met geldige redenen door de oudstenraad.
  Beëindiging van het lidmaatschap wordt beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 9 : DE LEDENVERGADERING

De oudstenraad roept, zo vaak hij dit wenselijk acht, doch tenminste een keer per jaar, een ledenvergadering bijeen. Zaken die aan de orde komen binnen de ledenvergadering zijn:

 1. verantwoordingvan het financiële beheer, tenminste een keer per jaar, zulks met inachtnemingvan het bepaalde inartikel 11;
 2. het vaststellenen wijzigen van de statuten respectievelijk het vaststellen en wijzigen van het Huishoudelijk Reglement;
 3. informatie overhet gevoerde beleid;
 4. voorstellen van leden die ter beraadslaging en/of besluitvorming worden voorgelegd. De verdere procedure betrekking hebbende op de indiening van initiatiefvoorstellen wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement;
 5. het nemen van besluiten omtrent aansluiting bij een overkoepelend kerkverband;
 6. besluitvorming omtrent ontbinding van de gemeente;
 7. besluitvorming omtrent onroerende zaken;
 8. besluitvorming middels stemrecht, zoals vermeld in Artikel 6a;
 9. vragen van leden.
  Besluitvorming van de ledenvergadering wordt nader beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 10 : PROCEDURE OPROEP LEDENVERGADERING

De oproep door de oudstenraad voor de ledenvergadering geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van vier weken en onder toezending van een uitnodiging met agenda en op de vergadering betrekking hebbende stukken.

De oudstenraad kan eventueel een spoedprocedure in gang zetten. In het Huishoudelijk Reglement worden de voorwaarden hiervoor en verdere aangelegenheden nader uitgewerkt.

Voorts is op schriftelijk verzoek van tenminste een vijfded eel der leden, de oudstenraad verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen. Indien hieraan binnen vier weken geen gehoor is gegeven, kunnen de indieners zelf tot een bijeenroeping overgaan. Deze bijeenroeping dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijnvan vier weken en onder toezending van een uitnodiging met agenda en op de vergadering betrekking hebbende stukken.

Verdere aangelegenheden inzake de orde en wijze van vergadering en beraadslaging in een ledenvergadering worden nader beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 11 : FINANCIEEL BEHEER

Het boekjaar van de gemeente is gelijk aan het kalenderjaar. Tenminste eenmaal per jaar wordt op de ledenvergadering verantwoording afgelegd over het financiële beheer, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde:

 1. de jaarrekening moet, voordat de ledenvergadering deze heeft vastgesteld, door de kascommissie worden gecontroleerd en vervolgens worden goedgekeurd door een daartoe aangesteld persoon.
  Dit wordt nader beschreven in het Huishoudelijk Reglement;
 2. de oudstenraad legt in de jaarlijks te houden ledenvergadering rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer.

ARTIKEL 12 : OUDSTEN

Op voordracht van de oudstenraad wordt een oudste benoemd. De leden hebben de mogelijkheid om bezwaar hiertegen in te dienen.
De aanstellingstermijn bedraagt minimaal vijf jaar.
Het oudstenschap eindigt:

 1. door bedanken;
 2. door overlijden;
 3. door ontslag.
  De aanstellingstermijn, procedure van benoeming, bedenktijd, bezwaartermijn, evaluatie, beëindiging van het oudstenschap en het ontslag van oudsten worden nader beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 13 : TAKEN OUDSTENRAAD

De dagelijkse geestelijke leiding van de gemeente berust bij de oudstenraad.
De oudstenraad telt tenminste twee personen.
Als de oudstenraad tijdelijk uit minder dan twee leden bestaat, blijft de oudste de fungerende dagelijkse leiding van de gemeente, doch in dat geval is het de eerste taak om een oudste te benoemen, zulks met inachtneming vanartikel 12.

De oudstenraad is verantwoordelijk voor de volgende functies:

 1. woord;
 2. gebed;
 3. herderschap;
 4. bewaking geestelijk erfgoed.
  Deze functies worden nader beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 14 : RECHTEN OUDSTENRAAD

De oudstenraad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte.
Vertegenwoordigingbevoegdheid komt tevens toe aan twee leden van de oudstenraad.
De oudstenraad is bevoegd taken te delegeren aan leden.
De oudstenraad is tevens bevoegd om adviseurs te benoemen.
De (eind)verantwoordelijkheid rust echter in alle gevallen volledig bij de oudstenraad.

ARTIKEL 15 : VERGADERINGEN OUDSTENRAAD

De oudstenraad vergadert tenminste zesmaal per jaar en tenminste tweemaal per jaar tezamen met de diakenen.
Besluiten van de oudstenraad geschieden bij een gewone meerderheid van stemmen.
De besluitvorming wordt verder beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 16 : DIAKENEN

Een diaken wordt benoemd door de oudstenraad, op voordracht van de leden.
De aanstellingstermijn bedraagt minimaal vijf jaar.
Het diakenschap eindigt:

 1. door bedanken;
 2. dooroverlijden;
 3. door ontslag.
  De aanstellingstermijn, procedure van benoeming, bedenktijd, bezwaartermijn, evaluatie, beëindiging van het diakenschap en het ontslag van diakenen worden nader beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 17 : TAKEN DIAKENEN

De dagelijkse organisatorische leiding van de gemeente berust bij de diakenen.

De diakenen zijn bevoegd taken te delegeren aan leden.

De taken van de diakenen worden verder beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 18 : VERGADERINGEN DIAKENEN

De diakenen vergaderen tenminste viermaal per jaar met elkaar en tenminste tweemaal per jaar met de oudstenraad.

ARTIKEL 19 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De ledenvergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast.

Dit reglement kan op verzoek van tenminste één vijfde der leden, of opvoorstel van de oudstenraad, door de ledenvergadering worden gewijzigd.

Het Huishoudelijk Reglement is ondergeschikt aan en mag nergens strijdig zijn met deze statuten en de Nederlandse wet.

ARTIKEL 20 : BANDEN MET DERDEN

De gemeente kan zich aansluiten bij een overkoepelend kerkverband, mits de daaraan verbonden bepalingen niet strijdig zijn met de geloofsbelijdenis.

Hiertoe kan slechts worden besloten bij besluit van een ledenvergadering.

De besluitvorming wordt verder beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 21 : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Tot wijziging van deze statuten kan slechts worden besloten bij besluit van een ledenvergadering, waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Als de ledenvergadering de wijziging van de statuten heeft goedgekeurd, dan is de oudstenraad verplicht deze in een notariële akte te laten opnemen.

ARTIKEL 22 : ONTBINDING

 • Tot ontbinding van de gemeente, in de vorm van een samengaan met een ander kerkgenootschap, kan slechts worden besloten bij besluit van een tot dat doel bijeengeroepen ledenvergadering, waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering.
 • Tot ontbindingvan de gemeente, in de vorm van een opheffing, kan slechts worden besloten bij besluit van een tot dat doel bijeengeroepen ledenvergadering, waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering.
  Bij het besluit tot opheffing wordt door de ledenvergadering tevens besloten voor welk doel en op welke wijze het eventueel batig saldo zal worden aangewend. Het doel zal in ieder geval het algemeen nut moeten dienen en inovereenstemming moeten zijn met de grondslag en doelstelling van de gemeente.

ARTIKEL 23 : SLOTBEPALINGEN

In gevallen waarin de statuten niet voorzien, neemt de oudstenraad een voorlopige beslissing, die aan de ledenvergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram