Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Evangelische Gemeente Krimpen
ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1. Dit Huishoudelijk Reglement geeft verduidelijking van de Statuten van de Evangelische Gemeente Krimpen (EGK).

1.2. Bij tegenstrijdigheden tussen dit Huishoudelijk Reglement en de Statuten gaan te allen tijde de Statuten voor het Huishoudelijk Reglement.


ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP (zie artikel 5 van de Statuten EGK)

Het aspirant-gemeentelid dient een verzoek in bij de oudstenraad om lid te worden van de gemeente. Hierna zal een gesprek plaats vinden met de oudsten. Voorwaarde is dat het aspirant- gemeentelid de geloofsbelijdenis, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de gemeente onderschrijft.


2.1. Rechten verbonden aan het lidmaatschap (zie artikel 6 van de Statuten EGK)

a. Alle ingeschreven leden hebben stemrecht in de ledenvergadering. Zonder aanmelding zal een jongvolwassene niet automatisch als lid worden geregistreerd.

b. Indien leden door ziekte of andere zwaarwichtige redenen verhinderd zijn een ledenvergadering bij te wonen, kunnen zij hun mening over de op de vergadering te behandelen onderwerpen schriftelijk of via de e-mail bij de oudsten of het secretariaat kenbaar maken. Als het tot een stemming komt over het betreffende onderwerp zal deze mening als uitgebrachte stem meetellen en zal het betreffende gemeentelid voor het bepalen van het totaal aantal aanwezigen als aanwezige worden beschouwd.

c. De leden hebben het recht te worden onderwezen vanuit Gods woord, de Bijbel. Dit kan gebeuren door de oudsten of de door hen aangewezen personen.

d. Pastorale en diaconale zorg wordt binnen de gemeente geboden door de oudsten en/of de diakenen of de door hen aangewezen personen binnen de mogelijkheden van de gemeente. Mocht dit niet vanuit de gemeente mogelijk zijn, dan zal de oudstenraad een christelijk alternatief aanreiken.

e. De oudstenraad dient mogelijkheden aan de gemeenteleden te geven om tot ontplooiing van persoonlijke gaven en/of talenten te komen. De oudstenraad zal na overleg met het gemeentelid een besluit nemen over de invulling tot ontplooiing van de persoonlijke gaven en/of talenten.


2.2. Plichten verbonden aan het lidmaatschap (zie artikel 7 van de Statuten EGK)

a. Leden dienen zoveel mogelijk de samenkomsten, activiteiten en vergaderingen van de gemeente bij te wonen (Hebr.10:25, Handelingen 2:42) en de oudsten te informeren bij langere afwezigheid in de gemeente.

b. Van leden wordt verwacht, dat zij zich van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente, zowel in geestelijke als in materiële zin, bewust zijn.

Deze verantwoordelijkheid uit zich onder andere in:

- hulp- en dienstbetoon binnen de gemeente;

- het naar draagkracht bijdragen in de financiële en materiële behoeften van de gemeente.

c. Leden dienen zich te onderwerpen aan de gemeentelijke vermaning en tucht, wanneer deze op Bijbelse gronden nodig mocht blijken.


2.3. Beëindiging (zie artikel 8 van de Statuten EGK)

Beëindiging van het lidmaatschap kan gebeuren:

a. Door opzegging door het gemeentelid, bijvoorbeeld door verhuizing;

b. Door overlijden van het gemeentelid;

c. Door overgaan van het gemeentelid naar een ander kerkgenootschap;

d. Indien het lid zonder geldige reden langer dan een half jaar de bijeenkomsten verzuimd heeft. De oudstenraad zal voor het beëindigen van het lidmaatschap contact opnemen met het gemeentelid over de reden van zijn afwezigheid.

e. Door royement met een geldige schriftelijke reden door de oudstenraad, o.a. indien betrokkene handelingen doet of nalaat die de belangen van de gemeente en/of gemeenteleden ernstig schaden. Royement geschiedt door de oudstenraad, nadat het betrokken gemeentelid daarover onderhouden is op grond van Mattheüs 18:15-17 en nadat de betrokkene in de gelegenheid gesteld is om zich ten overstaan van de raad mondeling dan wel schriftelijk te verantwoorden. Royement van een gemeentelid wordt in de gemeente bekend gemaakt.

Beëindiging van het lidmaatschap door het gemeentelid of namens de oudstenraad dient schriftelijk te geschieden.


ARTIKEL3: OPROEP LEDENVERGADERING (zie artikel 10 van de Statuten EGK)

Naar aanleiding van artikel 10 van de Statuten EGK over de spoedprocedure oproep ledenvergadering het volgende:

De oudstenraad kan een spoedprocedure starten voor een oproep van een ledenvergadering. De oudstenraad stelt een datum vast voor een ledenvergadering. Minimaal zeven dagen vóór de vastgestelde datum stellen de oudsten of het secretariaat een uitnodiging met agenda op en reiken deze uit aan de gemeenteleden met op de vergadering betrekking hebbende stukken.


ARTIKEL 4: DE LEDENVERGADERING (zie artikel 9 van de Statuten EGK)

De oudstenraad roept tenminste een keer per jaar een ledenvergadering bijeen.


4.1. Voorstellen van gemeenteleden

De voorstellen van gemeenteleden voor de ledenvergadering, ter beraadslaging en/of besluitvorming, worden schriftelijk of via e-mail ingediend bij de oudstenraad of het secretariaat. De oudstenraad of het secretariaat stuurt een schriftelijke bevestiging van de ontvangen voorstellen aan het betreffende gemeentelid. Hierna neemt de oudstenraad de voorstellen in beraad en zal na vier weken, vanaf datum indiening, een besluit nemen. Indien de oudstenraad het voorstel niet op de agenda plaatst wordt het gemeentelid daarover schriftelijk of via e-mail geïnformeerd met redenen onderbouwd en wel zeven dagen vóór de aanvang van de ledenvergadering.


4.2. Wijze van besluitvorming

Ten aanzien van de zaken die ter besluitvorming aan de ledenvergadering worden voorgelegd geldt dat besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij anders is bepaald in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement. De stemming zal altijd schriftelijk worden gehouden en geschiedt als volgt:

· Voor een stemming in de ledenvergadering dient minimaal 50% van de gemeenteleden aanwezig te zijn.

· Voor elk besluit is in de ledenvergadering een stembriefje aanwezig voor elk gemeentelid met de tekst van het voorstel.

· Op het stembriefje wordt tevens vermeld Ja, Nee, Geen mening.

· Na stemming worden de stembriefjes opgehaald en door een aan te stellen stemcommissie worden de stembriefjes geteld. De stemcommissie bestaat uit minimaal twee personen die door de voorzitter van de ledenvergadering worden aangewezen.

· De stemcommissie rapporteert de uitslag van de stemming aan de voorzitter van de ledenvergadering.

· De uitslag van de stemming wordt vermeld in het verslag van de ledenvergadering.


ARTIKEL 5: FINANCIEEL BEHEER (zie artikel 11van de Statuten EGK)

5.1. Jaarrekening

De penningmeester stelt de jaarrekening op en presenteert deze jaarrekening aan de verantwoordelijke oudste. Hierna stelt de oudstenraad een kascommissie samen. De kascommissie bestaat uit minimaal twee gemeenteleden. De kascommissie stelt een verslag op voor de oudstenraad voorgoedkeuring of afkeuring van de jaarrekening. Bij goedkeuring van de jaarrekening wordt de penningmeester decharge verleend over het gevoerde financiële beheer door de oudstenraad. Bij afwijzing wordt de oudstenraad schriftelijk geïnformeerd door de kascommissie omtrent de afwijkingen die zijn geconstateerd door de kascommissie. Hierna zal de oudstenraad een besluitnemen. Bij goedkeuring van de jaarrekening door de oudstenraad, zal op de eerstvolgende gemeentevergadering de jaarrekening ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteleden.

5.2. Kascommissie

Gemeenteleden mogen lid worden van de kascommissie mits zij geen familierelaties hebben tot en met de tweede graad met de penningmeester. Ook uitgesloten van deze kascommissie zijn de oudsten en/of diakenen. Leden van de kascommissie mogen ook geen bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad zijn van de oudsten en/of diakenen. De kascommissieleden mogen maximaal twee jaar opeenvolgend de jaarrekening controleren. Voorwaarde is dat per jaar een gemeentelid aftreedt als kascommissielid.

5.3. Collecte

In de zondagsdienst wordt er een collecte gehouden. Het verantwoordelijke gemeentelid draagt zorg voor het ophalen en het tellen van de collecte. Het tellen van de collecte wordt verzorgd door ten minste twee gemeenteleden; een gemeentelid dat verantwoordelijk is en nog een gemeentelid. Er wordt afzonderlijk geteld met behulp van een telbriefje waarin is opgenomen de aantallen per geldeenheid en het totaalbedrag. Het tweede gemeentelid mag geen bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad zijn van het verantwoordelijke gemeentelid. Het verantwoordelijke gemeentelid draagt de collecte af aan de penningmeester.

5.4. ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)

De penningmeester verzorgt, samen met de verantwoordelijke oudste, alle administratie om bij de belastingdienst in aanmerking te komen/blijven als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).


ARTIKEL 6: OUDSTEN EN DIAKENEN (zie artikel 12 en 16 van de Statuten EGK)

Aanstelling oudsten

Op voordracht van de oudstenraad wordt een oudste benoemd. De leden hebben de mogelijkheid om een Bijbels bezwaar hiertegen in te dienen.

De onderbouwing voor een benoeming tot oudste vinden we in de Bijbel, namelijk, dat de apostelen de oudste, door Gods Geest geleid, aanwijzen. In de Bijbel vinden we niet terug dat een oudste wordt gekozen door gemeenteleden, terwijl dit wel voor diakenen mogelijk is. De apostelen geven in de gemeente wel een opdracht om mensen aan te wijzen voor het diakenschap (zie Handelingen 6 : 3 – 6).

6.1. De oudstenraad maakt aan de leden bekend wie zij als oudste willen aanstellen. De oudstenraad zal de Bijbelteksten uit 1 Timotheüs 3, vers 1-13 en/of Titus 1,vers 5-9, toelichten als kwalificaties voor oudste. Dit wordt bekend gemaakt inde zondagsdienst en via de wekelijkse mededelingen of door een e-mailbericht.

6.2. De leden hebben de mogelijkheid om schriftelijk een Bijbels bezwaar in te dienen tegen de benoeming van de kandidaat-oudste (zie 1 Timotheüs 5 : 19). Dit dient te geschieden binnen vier weken na de datum van het voorstel van de kandidaat-oudste door de oudstenraad. De oudstenraad zal na deze termijn de bezwaarschriften onderzoeken en binnen veertien dagen een besluit nemen. Wanneer er geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren niet van dien aard zijn dat de oudstenraad een aanstelling niet verantwoord acht, wordt de kandidaat-oudste door een besluit van de oudstenraad ingezegend in het midden van de gemeente.

6.3. Van de oudste die wordt gekozen, wordt verwacht dat hij minimaal vijf jaar zijn bediening zal vervullen.


Aanstelling diakenen

6.4. Wanneer de oudstenraad een vacature heeft voor een diaken, zal de oudstenraad de gemeente vragen om kandidaten voor te stellen (zie Handelingen 6 : 3 – 6). Dit wordt bekendgemaakt in de zondagsdienst en via de wekelijkse mededelingen of door een e-mailbericht.

6.5. Voordat de gemeente opgeroepen wordt kandidaten voor te dragen, zal de gemeente gewezen worden op de kwalificaties voor diakenen, zoals deze voorkomen in 1 Timotheüs 3, vers1-13 en/of Titus 1, vers 5-9, waarbij deze Bijbelgedeelten nader toegelicht kunnen worden.

6.6. Verkiesbaar zijn broeders die tenminste een jaar lid zijn van de gemeente en die op grond van hun geloof de doop door onderdompeling hebben ondergaan.

Het voorstel tot de aanstelling voor een diaken geschiedt door de oudstenraad, nadat de leden in de gelegenheid zijn geweest schriftelijk bij de verantwoordelijke oudste of het secretariaat namen in te dienen van hen, die geschikt worden geacht om als diakenen de gemeente te dienen. De leden hebben de mogelijkheid om schriftelijk bijbels bezwaar in te dienen tegen de kandidaat diaken. Dit dient te geschieden binnen vier weken na de datum van het voorstel van de kandidaat diaken door de oudstenraad. De oudstenraad zal na deze termijn de bezwaarschriften onderzoeken en binnen veertien dagen een besluit nemen. Wanneer er geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren niet van dien aard zijn dat de oudstenraad een aanstelling niet verantwoord acht, wordt de kandidaat diaken door een besluit van de oudstenraad ingezegend in het midden van de gemeente.

6.7. Van de diaken die wordt gekozen, wordt verwacht dat hij minimaal vijf jaar zijn bediening zal vervullen.


Beëindiging ambt oudsten en diakenen

6.8. Volgens artikel 12 en 16 van de Statuten eindigt de bediening van oudsten en diakenen door :

A. Bedanken. Als de oudste of diaken een persoonlijke reden heeft om zijn bediening te moeten neerleggen.

B. Overlijden.

C. Ontslag.

Ontslag vindt plaats indien blijkt dat de levenswandel en/of leer van een oudste en/of diaken niet in overeenstemming is met het Woord van God.

Om vast te kunnen stellen dat de levenswandel en/of leer niet in overeenstemming is met het Woord van God is het noodzakelijk dat er meerdere(minimaal twee) getuigen zijn (zie 1 Timotheüs 5 : 19).

Verder dient het zorgvuldig te worden getoetst volgens Mattheüs 18 : 15 – 17 en 1 Timotheüs 4 : 12.

Het ontslag wordt bekrachtigd door de (overige) leden van de oudstenraad. Dit wordt bekend gemaakt in de zondagsdienst en via de wekelijkse mededelingen of door een e-mailbericht.


ARTIKEL 7:TAKEN OUDSTENRAAD (zie artikel13 van de statuten EGK)

De dagelijkse geestelijke leiding van de gemeente berust bij de oudstenraad. De oudsten verdelen onderling de taken van voorzitter en secretaris van de oudstenraad en de taken in de gemeente. De oudsten zijn bevoegd taken te delegeren aan gemeenteleden. De oudstenraad is verantwoordelijk voor de volgende functies:

7.1. Woord. De oudsten onderwijzen de gemeenteleden vanuit de Bijbel door middel van schriftlezing, prediking en Bijbelstudies.

7.2. Gebed. De oudsten gaan de gemeenteleden voor in het stimuleren van deelname aan gebedsbijeenkomsten. De oudsten zijn verantwoordelijk voor de inleiding van deze gebedsbijeenkomsten.

7.3. Herderschap. De oudsten hebben de verantwoordelijkheid om als een herder (met als voorbeeld onze Heer Jezus alsDe Herder) de gemeente te leiden. De oudsten verlenen pastoraat aan gemeenteleden binnen de mogelijkheden van de gemeente. Mocht dit niet vanuit de gemeente mogelijk zijn, dan zullen de oudsten een christelijk alternatief aanreiken. De oudsten dienen zorgvuldig om te gaan met hetgeen hen in vertrouwen wordt medegedeeld.

7.4. Bewaking geestelijk erfgoed. De oudsten hebben de verantwoordelijkheid dat binnen de gemeente een Bijbelse lijn wordt aangehouden in woord en daad. De oudsten zijn bevoegd om gemeenteleden, die volharden in een zondige levenswandel, onder tucht testellen nadat het gemeentelid vermaand is door de oudstenraad. De onder tuchtstelling wordt kenbaar gemaakt aan de overige gemeenteleden (zie Mattheus 18 : 15 a“ 17).


ARTIKEL 8: VERGADERINGEN OUDSTENRAAD (zie artikel 15 van de Statuten EGK)

De oudstenraad vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht, doch tenminste zesmaal per jaar en tenminste tweemaal per jaar samen met de diakenen.

Voor elke oudstenraad wordt een agenda opgesteld en van de oudstenraad worden notulen gemaakt. De notulen worden tenminste gedurende zeven jaar na vaststelling bewaard bij de secretaris van de oudstenraad en zijn niet ter inzage voor gemeenteleden.

Besluiten van de oudstenraad die van belang zijn voor de gemeenteleden, worden bekend gemaakt in de zondagsdienst en via de wekelijkse mededelingen en/of door een e-mailbericht.

Van persoonlijke situaties, omstandigheden of pastorale zaken worden geen mededelingen gedaan aan de gemeenteleden.

8.1. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor het opstellen van de agenda en eventuele bijlagen. Tenminste vijf dagen voor elke oudstenvergadering ontvangen de oudstenraadsleden de agenda en met op de vergadering betrekking hebbende stukken.

8.2. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar eenstemmigheid in de besluitvorming. Indien stemming noodzakelijk is, wordt besloten bij meerderheid van stemmen.

8.3. Een stemming geschiedt mondeling of bij hand opsteken. Er wordt schriftelijk gestemd indien een van de stemgerechtigden dit verlangt.


ARTIKEL 9: TAKEN DIAKENEN (zie artikel 7 van de Statuten EGK)

De dagelijkse organisatorische leiding van de gemeente berust bij de diakenen. De diakenen zijn bevoegd taken te delegeren aan gemeenteleden na overleg met de oudsten. De diakenen vergaderen zo dikwijls als nodig wordt geacht, doch tenminste viermaal per jaar en tenminste tweemaal per jaar samen met de oudsten.

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de volgende functies:

9.1. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de organisatorische taken in de gemeente.

9.2. De diakenen zijn verantwoordelijk voor het uitnodigen en inroosteren van de sprekers die door de oudsten worden uitgekozen om te spreken in de gemeente.

9.3. De diakenen verzorgen de voorbereidingen voor het vieren van het Heilig Avondmaal.

9.4. Indien nodig zullen de diakenen de oudsten ondersteunen bij het pastoraat.

9.5. De diakenen leggen verantwoording af aan de oudsten.1.1. Dit Huishoudelijk Reglement geeft verduidelijking van de Statuten van de Evangelische Gemeente Krimpen (EGK).


ARTIKEL10: BANDEN MET DERDEN (zie artikel 20 van de Statuten EGK)

De gemeente kan zich aansluiten bij een overkoepelende kerkelijke organisatie, mits de daaraan verbonden bepalingen niet strijdig zijn met de geloofsbelijdenis. Hiertoe kan slechts worden besloten bij besluit van een ledenvergadering.

De procedure is dan als volgt:

10.1. De oudstenraad zal aan de gemeenteleden een voorstel presenteren om als gemeente aan te sluiten bij een overkoepelende kerkelijke organisatie

10.2. Een besluit om bij een overkoepelende kerkelijke organisatie aan te sluiten wordt genomen in de ledenvergadering.

10.3. Een besluit hierover vindt plaats als minimaal 50% van de gemeenteleden aanwezig is op de ledenvergadering. Zie artikel 4.2 van het Huishoudelijk Reglement over de besluitvorming.


ARTIKEL11: TAKEN BINNEN DE GEMEENTE

De coördinatoren en leidinggevenden van de taken binnen de gemeente hebben tenminste eenmaal per jaar overleg (gezamenlijk of afzonderlijk) met de oudstenraad of een vertegenwoordiging van de oudstenraad. In het overleg met de oudstenraad wordende voortgang van de taken en zo nodig verbeteringen besproken.

De huidige taken binnen de gemeente zijn:

11.1. Kringleiders.

Kringleiders geven leiding aan de kleine groepen. De kringleiders hebben tenminste twee maal per jaar overleg met de verantwoordelijke oudste.

11.2. Zangleiding, muziekgroep, geluidsgroep en beamerpresentatie.

De coördinator verzorgt de zang in overleg met de zangleiding, muziekgroep, geluidsgroep en de beamerpresentatie. De muziekgroep ondersteunt de zangleiding. Voor elke zondagsdienst wordt er naar gestreefd om tenminste eenmaal in de week voorafgaande aan de zondag te oefenen met het muziekteam onder leiding van de zangleider/ster.

11.3. Crèche en Kinderwerk.

Zowel in de crèche en in het kinderwerk zijn coördinatoren actief. Verder zijn er in beide groepen gemeenteleden actief. De coördinatoren en medewerkende gemeenteleden hebben tenminste tweemaal per jaar onderling overleg om de inhoud van de crèche/kinderdiensten te bespreken.

11.4. Tienerwerk en jong volwassenen.

Binnen de gemeente zijn het tienerwerk en de jong volwassenengroep actief. De leiding van de tieners en de jong volwassenengroep verzorgt de inhoud van de tienerdiensten en jong volwassenengroep.

11.5. Secretariaat.

Onder het secretariaat vallen onder andere de volgende taken :

Opstellenen beheren van de kwartaalroosters, aanvragen van zaalreserveringen en vergunningen (bijvoorbeeld voor straatevangelisatie), agendering van in/uitgaande post, adresbestand, verjaardagenbestand, gemeentenieuws, kwartaalblad, boeken/foldertafel, deurdienst, halen/brengen van gemeenteleden en verzorgen bloemen in de zondagsdienst.

Regelmatig (minimaal een keer in de veertien dagen) wordt een gemeentenieuws gemaakt en het kwartaalblad verschijnt elk kwartaal. Op de boeken/foldertafel liggen informatie over onze gemeente en opbouwende documentatie.

11.6. Financieel beheer van de gemeente vindt men terug bij artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement.

Toekomstige taken.

De volgende taken zijn nog niet actief binnen de gemeente maar worden mogelijk in de toekomst vorm gegeven.

A. Evangelisatie-,zendingscommissie en pastoraal team.

De evangelisatiecommissie heeft als doel acties te organiseren om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De zending commissie heeft als doel middelen te verzamelen om de zendelingen te ondersteunen. Tevens onderhoudt de commissiecontacten met de zendelingen. Het pastoraal team heeft als doel om gemeenteleden te ondersteunen, in overleg met de oudsten, in moeilijke situaties binnen de mogelijkheden van de gemeente.

B. Commissie van beheer.

C. Taken die in de toekomst ontstaan worden door de oudstenraad ingesteld.


ARTIKEL12: SLOTBEPALINGEN

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, neemt de oudstenraad een voorlopige beslissing, die aan de ledenvergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld te Krimpen aan den IJssel in de

ledenvergadering d.d. 24 februari2011.

De voorzitter, Kenneth Terhaar.

De secretaris, Jan Remmers.
Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram