HuishoudelijkReglement van de

EvangelischeGemeente Krimpen. Artikel 10 t/m 12

24 februari 2011

HR artikel 10 t/m 12

ARTIKEL10: BANDEN MET DERDEN   (zieartikel 20 van de Statuten EGK)

De gemeente kan zich aansluiten bij een overkoepelende kerkelijke organisatie, mits de daaraan verbonden bepalingen niet strijdig zijn met de geloofsbelijdenis. Hiertoe kan slechts worden besloten bij besluit van een ledenvergadering.

De procedure is dan als volgt:

10.1.   De oudstenraad zal aan de gemeenteleden een voorstel presenteren om als gemeente aan te sluiten bij een overkoepelende kerkelijke organisatie

10.2.   Een besluit ombij een overkoepelende kerkelijke organisatie aan te sluiten wordt genomen in de ledenvergadering.

10.3.   Een besluit hierover vindt plaats als minimaal 50% van de gemeenteleden aanwezig is op de ledenvergadering. Zie artikel 4.2 van het Huishoudelijk Reglement over de besluitvorming.

ARTIKEL11: TAKEN BINNEN DE GEMEENTE

De coördinatoren en leidinggevenden van de taken binnen de gemeente hebben tenminste één maal per jaar overleg (gezamenlijk of afzonderlijk) met de oudstenraad of een vertegenwoordiging van de oudstenraad. In het overleg met de oudstenraad wordende voortgang van de taken en zo nodig verbeteringen besproken.

De huidige taken binnen de gemeente zijn:

11.1.   Kringleiders.

Kringleiders geven leiding aan de kleine groepen. De kringleiders hebben tenminste twee maal per jaar overleg met de verantwoordelijke oudste.

11.2.   Zangleiding, muziekgroep, geluidsgroep en beamerpresentatie.

Decoördinator verzorgt de zang in overleg met de zangleiding, muziekgroep, geluidsgroep en de beamerpresentatie. De muziekgroep ondersteunt de zangleiding. Voor elke zondagsdienst wordt er naar gestreefd om tenminste éénmaal in de week voorafgaande aan de zondag te oefenen met het muziekteam onderleiding van de zangleider/ster.

11.3.  Crèche enKinderwerk.

Zowel in de crèche en in het kinderwerk zijn coördinatoren actief. Verder zijn er in beide groepen gemeenteleden actief. De coördinatoren en medewerkende gemeenteleden hebben tenminste tweemaal per jaar onderling overleg om de inhoud van de crèche/kinderdiensten te bespreken.  

11.4.  Tienerwerk en jong volwassenen.

Binnen de gemeente zijn het tienerwerk en de jong volwassenengroep actief. De leiding van de tieners en de jong volwassenengroep verzorgt de inhoud van de tienerdiensten en jong volwassenengroep.

11.5.   Secretariaat.

Onder het secretariaat vallen onder andere de volgende taken :

Opstellenen beheren van de kwartaalroosters, aanvragen van zaalreserveringen en vergunningen (bijvoorbeeld voor straatevangelisatie), agendering van in/uitgaande post, adresbestand, verjaardagenbestand, gemeentenieuws, kwartaalblad, boeken/foldertafel, deurdienst, halen/brengen van gemeenteleden en verzorgen bloemen in de zondagsdienst.

Regelmatig (minimaal één keer in de veertien dagen) wordt een gemeentenieuws gemaakt en het kwartaalblad verschijnt elk kwartaal. Op de boeken/foldertafel liggen informatie over onze gemeente en opbouwende documentatie.

11.6.   Financieel beheer van de gemeente vindt men terug bij artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement.

Toekomstige taken.

De volgende taken zijn nog niet actief binnen de gemeente maar worden mogelijk in de toekomst vorm gegeven.

A.      Evangelisatie-,zendingscommissie en pastoraal team.

De evangelisatiecommissie heeft als doel acties te organiseren om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De zendingcommissie heeft als doel middelen te verzamelen om de zendelingen te ondersteunen. Tevens onderhoudt de commissiecontacten met de zendelingen. Het pastoraal team heeft als doel om gemeenteleden te ondersteunen, in overleg met de oudsten, in moeilijke situaties binnende mogelijkheden van de gemeente.

B.      Commissie van beheer.

C.      Taken die in de toekomst ontstaan worden door de oudstenraad ingesteld.

ARTIKEL12: SLOTBEPALINGEN

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, neemt de oudstenraad een voorlopige beslissing, die aan de ledenvergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteldte Krimpen aan den IJssel in de

ledenvergadering d.d. 24 februari2011.

De voorzitter, Kenneth Terhaar.

De secretaris, Jan Remmers.


Laatst bijgewerkt op 2016-01-11 09:51:05.

Evangelische Gemeente Krimpen
Bezoekadres: Ontmoetings centrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel