ANBI-gegevens Evangelische Gemeente Krimpen (EGK)  (20 augustus 2019)

RSIN: 818910471

Bestuurders:

Oudsten:

Jefta van Doorne, Simon Joustra en Jan Remmers

Penningmeester:

Joop Muis

Het werk van de EGK en de besteding van het vermogen

Het doel van de gemeente is: samenkomen om God te aanbidden, vanuit Zijn liefde elkaar te dienen en te trainen om meer op Christus te lijkenen anderen te winnen voor Gods Koninkrijk.

De gemeente tracht dit doel te bereiken door de volgende middelen:

a. het houden van samenkomsten in de meest brede zin van het woord;

b. het geven van toerusting aan de leden van de gemeente;

c. het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de gemeente;

d. evangelisatie en zending in binnen- en buitenland;

e. het daadwerkelijk hulp verlenen aan onze naasten in nood;

f. het aanschaffen, beheren en onderhouden van roerende zaken;

g. het benutten van alle overige wettelijke mogelijkheden die aan het doel beantwoorden.

Wijze van geld werven

Het vermogen van de gemeente, dat moet leiden tot het verwezenlijken van het doel, wordt gevormd door:

I. roerende en onroerende zaken in bezit van de gemeente.

II. financiële middelen bestaande uit:

a. bijdragen der leden;

b. collecten in samenkomsten;

c. giften, schenkingen, legaten en erfstellingen; zulks met dien verstande dat erfstellingen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard;

d. de opbrengst van het vermogen zelf;

e. hetgeen op andere legale wijze wordt verkregen.

Beheer vermogen

Ter regulering van de financiële middelen houdt de gemeente te allen tijde een rekening bij een bank- of giro-instelling ten name van de gemeente.

Functie bestuurders

Het bestuur wordt gevormd door de oudsten en diakenen. De geestelijke leiding van de gemeente berust bij de oudsten, de dagelijkse organisatorische leiding van de gemeente berust bij de diakenen. De diakenen leggen verantwoording af aan de oudsten.

Het financieel beheer wordt uitgevoerd door een penningmeester, onder de verantwoording van een oudste.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun bestuurlijke functie. Voor uitvoerende werkzaamheden kan wel een geldelijke beloning overeen gekomen worden.

Ledenvergadering

Tenminste eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, zoals verder omschreven in het Huishoudelijk Reglement van de EGK. Door de oudstenraad (of door een door de oudstenraad aangestelde coördinator)wordt verslag gedaan van de in het voorgaande jaar uitgevoerde activiteiten. Ook legt de oudstenraad hier rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde financiële beheer.Laatst bijgewerkt op 2019-11-19 16:27:42.

Evangelische Gemeente Krimpen
Bezoekadres: Ontmoetings centrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel